SQL*Loader-dən istifadə edərək məlumatlari fayldan cədvələ yukləmək


1)test üçün aşağıdakı formada valeh.dat faylını yaradırıq, bunlardan 3, 5,7,9 xətalı sətirlərdir

1;Valeh;10
2;Taleh;25
3xetali35
4;samir;4
5xetali8
6;Mammad;1
7xetali21
8;Elmir;45
9xetali37
10;Zaur;71


2)SYSTEM User-i ile daxil olub loader adlı cədvəl yaradırıq

create table loader (
id          number,
AD          varchar2(20),
DEYER       number);

3) /u01/ direktoriyasında loader.ctl  adlı bir fayl yaradırıq ve içinəaşağıdakı məlumatları daxil edirik.

load data
infile '/u01/valeh.dat'
discardfile 'load_3.dsc'
insert
into table system.loader
fields terminated by ';'
(
id,
AD,
DEYER
)


4)daha sonra aşağıdakı sətri icra edirik

[oracle@localhost ~]$ sqlldr system/valeh control=/u01/loader.ctl log=/u01/loader.log
Commit point reached – logical record count 10

5)select edirik ki görək məlumatlarımız insert olunub yoxsa yox

SYSTEM@valeh> select * from loader;

ID AD                        DEYER
---------- -------------------- ----------
1 Valeh                        10
2 Taleh                        25
4 samir                        4
6 Mammad                       1
8 Elmir                        45
10 Zaur                        71

6 rows selected.