DBCA-dan istifadə etmədən bazanın yaradılması (minimal üsul)


1)Yeni yaranacaq bazanınORACLE_SID-ni təyin edirik.

export ORACLE_SID=test
export ORACLE_HOME=/u01/oracle/product/10.2.0/db_1/

2) Aşağıdakı əmri icra edirik və  faylın içinə ashağıdakı məlumatları yazıb minimal init.ora faylınıı yaradırıq.

vi $ORACLE_HOME/dbs/inittest.ora

control_files = (/u01/testcontrol1.ctl,/u01/testcontrol2.ctl,/u01/testcontrol3.ctl)
undo_management = AUTO
undo_tablespace = UNDOTBS1
db_name = test
db_block_size = 8192
sga_max_size = 440401920
sga_target = 440401920

3.Password faylını yaradırıq

$ORACLE_HOME/bin/orapwd file=$ORACLE_HOME/dbs/pwdtest.ora password=test entries=5

4. instance-ni NOMOUNT olaraq START edirik

sqlplus / as sysdba

startup nomount

5) Bazanı yaradırıq

create database test
logfile group 1 (‘/u01/testredo1.log’) size 50M,
group 2 (‘/u01/testredo2.log’) size 50M,
group 3 (‘/u01/testredo3.log’) size 50M
character set WE8ISO8859P1
national character set utf8
datafile ‘/u01/system.dbf’ size 500M autoextend on next 10M maxsize unlimited extent management local
sysaux datafile ‘/u01/sysaux.dbf’ size 100M autoextend on next 10M maxsize unlimited
undo tablespace undotbs1 datafile ‘/u01/undotbs1.dbf’ size 100M
default temporary tablespace temp tempfile ‘/u01/temp01.dbf’ size 100M;

6.catalog ve catproc  fayllarını işlədirik.

SYS@test>@?/rdbms/admin/catalog.sql
SYS@test>@?/rdbms/admin/catproc.sql

7.  Və sonda şifrələri dəyişirik

SYS@test>alter user sys identified by valeh;
SYS@test>alter user system identified by valeh;

 

8)Bazamızın adını və statusunu select edib çıxarıdırıq.

SYS@test> shutdown force;
SYS@test> select name from v$database;

NAME
———
TEST

SYS@test> select status from v$instance;

STATUS
————
OPEN