How to create OCR mirror diskgroup and OCR backup


İlk olaraq Virtualbox-da 2 ədəd disk yaradırıq. Bunun üçün VirtualBoxManager-i açıb diski əlavə edəcəyimiz nod-lardan birini seçirik, daha sonra Settings->Storage->Create new disk seçirik:

Image

Hadrd drive tipi kimi vdi(virtual box image) seçirik

vdi

Növbəti pəncərədə fixed size seçirik və next vuraraq davam edirik
fixed
Yaradacağımız diskin adını, yerləşəcəyi yeri və diskin olçüsünü təyin edib, create düyməsini sıxaraq diskimizi yaradırıq
path
disc1
Bu qayda ilə ikinci diskimizidə yaradırıq
d2
Daha sonra disklərimizi paylaşıla bilən etmək üçün File->Virtual Media Manager-ə daxil oluruq
sharable
Bu pəncərədə yuxarıda yaratdığımız diskləri bir bir seçib modify düyməsini sıxmaqla açılan pəncərədən Shareable seçməklə disklərimizi paylaşıla bilən edirik.
sh
Daha sonra 2-ci nod-a bu shared diskləri əlavə edirik storage bölməsindən əlavə edirik
Daha sonra hər iki nodumuzu start edirik
root user-nin adından aşağıdakı komandaları icra edərək təzə əlavə olunmuş disklərimizi görürük

[pcsh lang=”bash” tab_size=”4″ message=”” hl_lines=”” provider=”manual”]

[root@node1 ~]# cd /dev
[root@node1 dev]# ls sd*
sda  sda1  sda2   sdh  sdi

[/pcsh]

Daha sonra Fdisk əmrindən istifadə edərək sdhsdi disklərini partition-lara ayırırıq
Hər iki disk üçün aşağıdakı arcıllığı icra etmək lazımdır: 

[pcsh lang=”bash” tab_size=”4″ message=”” hl_lines=”” provider=”manual”]

fdisk/dev/sdh
n
p
1
1
Enter
w

[/pcsh]

[pcsh lang=”bash” tab_size=”4″ message=”” hl_lines=”” provider=”manual”]

[root@node1 dev]# fdisk /dev/sdh
Device contains neither a valid DOS partition table, nor Sun, SGI or OSF disklabel
Building a new DOS disklabel with disk identifier 0xa67a97e6.
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
After that, of course, the previous content won't be recoverable.

Warning: invalid flag 0x0000 of partition table 4 will be corrected by w(rite)

WARNING: DOS-compatible mode is deprecated. It's strongly recommended to
switch off the mode (command 'c') and change display units to
sectors (command 'u').

Command (m for help): n
Command action
e extended
p primary partition (1-4)
p
Partition number (1-4): 1
First cylinder (1-522, default 1): 1
Last cylinder, +cylinders or +size{K,M,G} (1-522, default 522):
Using default value 522

Command (m for help): w
The partition table has been altered!

[/pcsh]

Bütün disklər müvəffəqiyyətlə partitionlara ayrıldıqdan sonra  /dev direktoriyasına daxil olub ls komandası ilə aşağıdakı nəticəni  almalıyıq:

[pcsh lang=”bash” tab_size=”4″ message=”” hl_lines=”” provider=”manual”]

[root@node1 dev]# ls sd*
sda sda1 sda2 sdh sdh1 sdi sdi1

[/pcsh]

Aşağıdakı əmri yeni disklərimiz üçün işlədib onlarin SCSI ID-lərini götürüb 99-oracle-asmdevices.rules faylının içinə aşağıdakı kimi yazırıq (hər iki nod-da)

[pcsh lang=”bash” tab_size=”4″ message=”” hl_lines=”” provider=”manual”]

[root@node1 dev]# /sbin/scsi_id -g -u -d /dev/sdi1
1ATA_VBOX_HARDDISK_VBec9d247a-6a947164
[root@node1 dev]# /sbin/scsi_id -g -u -d /dev/sdh1
1ATA_VBOX_HARDDISK_VBc245e63c-5fc4ab9a

[root@node1 dev]# vi /etc/udev/rules.d/99-oracle-asmdevices.rules
KERNEL=="sd?1", BUS=="scsi", PROGRAM=="/sbin/scsi_id -g -u -d /dev/$parent", RESULT=="1ATA_VBOX_HARDDISK_VBc245e63c-5fc4ab9a", NAME="test-disk1", OWNER="oracle", GROUP="dba", MODE="0660"
KERNEL=="sd?1", BUS=="scsi", PROGRAM=="/sbin/scsi_id -g -u -d /dev/$parent", RESULT=="1ATA_VBOX_HARDDISK_VBec9d247a-6a947164", NAME="test-disk2", OWNER="oracle", GROUP="dba", MODE="0660"

[/pcsh]

Dəyişikliklər olunmuş partionları yükləyirik:

[pcsh lang=”bash” tab_size=”4″ message=”” hl_lines=”” provider=”manual”]

[root@node1 dev]# /sbin/partprobe /dev/sdh1
[root@node1 dev]# /sbin/partprobe /dev/sdi1

[/pcsh]

 UDEV qaydalarını yenidən yükləyib start edirik

[pcsh lang=”bash” tab_size=”4″ message=”” hl_lines=”” provider=”manual”]

[root@node1 dev]# /sbin/udevadm control --reload-rules
[root@node1 dev]# /sbin/start_udev
Starting udev: [ OK ]

[/pcsh]

Daha sonra SYSASM adından login olub aşağıdakı əmri icra etmək asm diskstringlərimiz barədə məlumatı ala bilərik:

[pcsh lang=”bash” tab_size=”4″ message=”” hl_lines=”” provider=”manual”]

[oracle@node1 Desktop]$ sqlplus / as sysasm
SQL> show parameter asm_diskstring

NAME TYPE VALUE
---------------------- ----------- ------------------------------
asm_diskstring string /dev/asm*, /dev/ocr*

[/pcsh]

Daha sonra aşağıdakı əmri icra etməklə asm_disktring-ə  yeni disklərimizin yolunu əlavə edirik

[pcsh lang=”bash” tab_size=”4″ message=”” hl_lines=”” provider=”manual”]

SQL> alter system set asm_diskstring='/dev/asm*','/dev/ocr*','/dev/test*' scope=both;

System altered.

SQ> show parameter asm_diskstring

NAME TYPE VALUE
------------------------ ----------- ------------------------------
asm_diskstring string /dev/asm*, /dev/ocr*, /dev/test*

[/pcsh]

Oracle userinin adından girib Grid eviroment dəyişənlərini təyin ediririk və asmca komandasını işlədirik. Aşağıdakı pəncərə açılır və bu alətin vasitəsilə aşağıdakı ardıcıllıqla diskqrup yaradırıq:
asmca
Create düyməsini vururuq açılan pəncərədən yaratdığımız diskləri, redundancy növünü seçirik, disk qrupumuza ad verib, yeni diskqrupu yaradırıq:
cdq
OCRCHECK komandasını işlətməklə OCR faylının vəziyyəti barədə lazımi məlumatları alırıq:
ocrcheck
OCR faylımız üçün mirror diskgroup əlavə etmək üçün aşağıdakı komandanı icra edirik

[pcsh lang=”bash” tab_size=”4″ message=”” hl_lines=”” provider=”manual”]

[root@node1 ~]# ocrconfig -add +TESTDG

[/pcsh]

Daha sonra bir daha ocrcheck komandasını işlətməklə mirorumuzun əlavə olunduğunu görürük. Bu şəkildə 2 mirror var, ümumilikdə 5 mirorr disk qrupu əlavə etmək olar.
chchk2
Hər hansı OCR mirroru silmək üçün aşağıdakı komandanı işlədirik

[pcsh lang=”bash” tab_size=”4″ message=”” hl_lines=”” provider=”manual”]

[root@node1 ~]# ocrconfig -delete +TESTDG

[/pcsh]

ocrcheck komandasını icra etməklə biz mirrorun silindiyinə əmin ola bilərik

rmdg

 OCR və ya OCRMIRROR-u dəyişək üçün aşağıdakı komanda icra olunur

[pcsh lang=”bash” tab_size=”4″ message=”” hl_lines=”” provider=”manual”]

[root@node1 ~]# ocrconfig -replace +DGOCRMIRROR -replacement +TESTDG

[/pcsh]

ocrconfig -showbackup komandasi icra edərək biz ocr backuplarımıza baxa bilərik:

 1cc594b124e1b1bae5e00eedf82fa40d

 ocrconfig –manualbackup komandası vasitəsilə OCR faylımızın manual backupını ala bilərik:

[pcsh lang=”bash” tab_size=”4″ message=”” hl_lines=”” provider=”manual”]

[root@node1 ~]# ocrconfig -manualbackup
node1 2015/01/09 12:27:52 /u01/app/11.2.0/grid/cdata/rac-scan/backup_20150109_122752.ocr
node2 2015/01/08 18:59:45 /u01/app/11.2.0/grid/cdata/rac-scan/backup_20150108_185945.ocr

[/pcsh]

First at all we create two discs on VirtualBox. For it we opening VirtualBoxManager and select one of the nodes where we need to add disc, then select  Settings->Storage->Create new disk seçirik:

Image

Select  vdi (virtual box image) for hard drive type

vdi

Select fixed size and click  next to continue
fixed
Define name, location and size of the disc, then click create button to create the disc.
path
disc1
Bu qayda ilə ikinci diskimizidə yaradırıq
d2
To make disks sharable, go to File->Virtual Media Manager 
sharable
Bu pəncərədə yuxarıda yaratdığımız diskləri bir bir seçib modify düyməsini sıxmaqla açılan pəncərədən Shareable seçməklə disklərimizi paylaşıla bilən edirik.
sh
Daha sonra 2-ci nod-a bu shared diskləri əlavə edirik storage bölməsindən əlavə edirik
Daha sonra hər iki nodumuzu start edirik
root user-nin adından aşağıdakı komandaları icra edərək təzə əlavə olunmuş disklərimizi görürük

[pcsh lang=”bash” tab_size=”4″ message=”” hl_lines=”” provider=”manual”]

[root@node1 ~]# cd /dev
[root@node1 dev]# ls sd*
sda  sda1  sda2   sdh  sdi

[/pcsh]

Daha sonra Fdisk əmrindən istifadə edərək sdhsdi disklərini partition-lara ayırırıq
Hər iki disk üçün aşağıdakı arcıllığı icra etmək lazımdır: 

[pcsh lang=”bash” tab_size=”4″ message=”” hl_lines=”” provider=”manual”]

fdisk/dev/sdh
n
p
1
1
Enter
w

[/pcsh]

[pcsh lang=”bash” tab_size=”4″ message=”” hl_lines=”” provider=”manual”]

[root@node1 dev]# fdisk /dev/sdh
Device contains neither a valid DOS partition table, nor Sun, SGI or OSF disklabel
Building a new DOS disklabel with disk identifier 0xa67a97e6.
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
After that, of course, the previous content won't be recoverable.

Warning: invalid flag 0x0000 of partition table 4 will be corrected by w(rite)

WARNING: DOS-compatible mode is deprecated. It's strongly recommended to
switch off the mode (command 'c') and change display units to
sectors (command 'u').

Command (m for help): n
Command action
e extended
p primary partition (1-4)
p
Partition number (1-4): 1
First cylinder (1-522, default 1): 1
Last cylinder, +cylinders or +size{K,M,G} (1-522, default 522):
Using default value 522

Command (m for help): w
The partition table has been altered!

[/pcsh]

Bütün disklər müvəffəqiyyətlə partitionlara ayrıldıqdan sonra  /dev direktoriyasına daxil olub ls komandası ilə aşağıdakı nəticəni  almalıyıq:

[pcsh lang=”bash” tab_size=”4″ message=”” hl_lines=”” provider=”manual”]

[root@node1 dev]# ls sd*
sda sda1 sda2 sdh sdh1 sdi sdi1

[/pcsh]

Aşağıdakı əmri yeni disklərimiz üçün işlədib onlarin SCSI ID-lərini götürüb 99-oracle-asmdevices.rules faylının içinə aşağıdakı kimi yazırıq (hər iki nod-da)

[pcsh lang=”bash” tab_size=”4″ message=”” hl_lines=”” provider=”manual”]

[root@node1 dev]# /sbin/scsi_id -g -u -d /dev/sdi1
1ATA_VBOX_HARDDISK_VBec9d247a-6a947164
[root@node1 dev]# /sbin/scsi_id -g -u -d /dev/sdh1
1ATA_VBOX_HARDDISK_VBc245e63c-5fc4ab9a

[root@node1 dev]# vi /etc/udev/rules.d/99-oracle-asmdevices.rules
KERNEL=="sd?1", BUS=="scsi", PROGRAM=="/sbin/scsi_id -g -u -d /dev/$parent", RESULT=="1ATA_VBOX_HARDDISK_VBc245e63c-5fc4ab9a", NAME="test-disk1", OWNER="oracle", GROUP="dba", MODE="0660"
KERNEL=="sd?1", BUS=="scsi", PROGRAM=="/sbin/scsi_id -g -u -d /dev/$parent", RESULT=="1ATA_VBOX_HARDDISK_VBec9d247a-6a947164", NAME="test-disk2", OWNER="oracle", GROUP="dba", MODE="0660"

[/pcsh]

Dəyişikliklər olunmuş partionları yükləyirik:

[pcsh lang=”bash” tab_size=”4″ message=”” hl_lines=”” provider=”manual”]

[root@node1 dev]# /sbin/partprobe /dev/sdh1
[root@node1 dev]# /sbin/partprobe /dev/sdi1

[/pcsh]

 UDEV qaydalarını yenidən yükləyib start edirik

[pcsh lang=”bash” tab_size=”4″ message=”” hl_lines=”” provider=”manual”]

[root@node1 dev]# /sbin/udevadm control --reload-rules
[root@node1 dev]# /sbin/start_udev
Starting udev: [ OK ]

[/pcsh]

Daha sonra SYSASM adından login olub aşağıdakı əmri icra etmək asm diskstringlərimiz barədə məlumatı ala bilərik:

[pcsh lang=”bash” tab_size=”4″ message=”” hl_lines=”” provider=”manual”]

[oracle@node1 Desktop]$ sqlplus / as sysasm
SQL> show parameter asm_diskstring

NAME TYPE VALUE
---------------------- ----------- ------------------------------
asm_diskstring string /dev/asm*, /dev/ocr*

[/pcsh]

Daha sonra aşağıdakı əmri icra etməklə asm_disktring-ə  yeni disklərimizin yolunu əlavə edirik

[pcsh lang=”bash” tab_size=”4″ message=”” hl_lines=”” provider=”manual”]

SQL> alter system set asm_diskstring='/dev/asm*','/dev/ocr*','/dev/test*' scope=both;

System altered.

SQ> show parameter asm_diskstring

NAME TYPE VALUE
------------------------ ----------- ------------------------------
asm_diskstring string /dev/asm*, /dev/ocr*, /dev/test*

[/pcsh]

Oracle userinin adından girib Grid eviroment dəyişənlərini təyin ediririk və asmca komandasını işlədirik. Aşağıdakı pəncərə açılır və bu alətin vasitəsilə aşağıdakı ardıcıllıqla diskqrup yaradırıq:
asmca
Create düyməsini vururuq açılan pəncərədən yaratdığımız diskləri, redundancy növünü seçirik, disk qrupumuza ad verib, yeni diskqrupu yaradırıq:
cdq
OCRCHECK komandasını işlətməklə OCR faylının vəziyyəti barədə lazımi məlumatları alırıq:
ocrcheck
OCR faylımız üçün mirror diskgroup əlavə etmək üçün aşağıdakı komandanı icra edirik

[pcsh lang=”bash” tab_size=”4″ message=”” hl_lines=”” provider=”manual”]

[root@node1 ~]# ocrconfig -add +TESTDG

[/pcsh]

Daha sonra bir daha ocrcheck komandasını işlətməklə mirorumuzun əlavə olunduğunu görürük. Bu şəkildə 2 mirror var, ümumilikdə 5 mirorr disk qrupu əlavə etmək olar.
chchk2
Hər hansı OCR mirroru silmək üçün aşağıdakı komandanı işlədirik

[pcsh lang=”bash” tab_size=”4″ message=”” hl_lines=”” provider=”manual”]

[root@node1 ~]# ocrconfig -delete +TESTDG

[/pcsh]

ocrcheck komandasını icra etməklə biz mirrorun silindiyinə əmin ola bilərik

rmdg

 OCR və ya OCRMIRROR-u dəyişək üçün aşağıdakı komanda icra olunur

[pcsh lang=”bash” tab_size=”4″ message=”” hl_lines=”” provider=”manual”]

[root@node1 ~]# ocrconfig -replace +DGOCRMIRROR -replacement +TESTDG

[/pcsh]

ocrconfig -showbackup komandasi icra edərək biz ocr backuplarımıza baxa bilərik:

 1cc594b124e1b1bae5e00eedf82fa40d

 ocrconfig –manualbackup komandası vasitəsilə OCR faylımızın manual backupını ala bilərik:

[pcsh lang=”bash” tab_size=”4″ message=”” hl_lines=”” provider=”manual”]

[root@node1 ~]# ocrconfig -manualbackup
node1 2015/01/09 12:27:52 /u01/app/11.2.0/grid/cdata/rac-scan/backup_20150109_122752.ocr
node2 2015/01/08 18:59:45 /u01/app/11.2.0/grid/cdata/rac-scan/backup_20150108_185945.ocr

[/pcsh]

OCR üçün mirror diskgroup-un yaradılması, OCR backupın alınması


İlk olaraq Virtualbox-da 2 ədəd disk yaradırıq. Bunun üçün VirtualBoxManager-i açıb diski əlavə edəcəyimiz nod-lardan birini seçirik, daha sonra Settings->Storage->Create new disk seçirik:

Image

 

Continue reading “OCR üçün mirror diskgroup-un yaradılması, OCR backupın alınması”