Oracle 12.1.0.2 silent install and de-install


After Oracle Enterprise Linux setup we must set up some settings shown bellow:

Edit “/etc/hosts” file and add fully qualified name of your server.

[root@agcns Desktop]# vi /etc/hosts
127.0.0.1   localhost localhost.localdomain 
192.168.8.157 agcns agcns.localdomain

Then install oracle-rdbms-server-12cR1-preinstall package to perform all your prerequisite setup

[root@agcns Desktop]# yum install oracle-rdbms-server-12cR1-preinstall -y

Add lines bellow to the /etc/security/limits.conf  file.

oracle  soft  nofile  1024
oracle  hard  nofile  65536
oracle  soft  nproc  16384
oracle  hard  nproc  16384
oracle  soft  stack  10240
oracle  hard  stack  32768

Install  packages bellow if they are not already installed.

yum install binutils -y
yum install compat-libcap1 -y
yum install compat-libstdc++-33 -y
yum install compat-libstdc++-33.i686 -y
yum install gcc -y
yum install gcc-c++ -y
yum install glibc -y
yum install glibc.i686 -y
yum install glibc-devel -y
yum install glibc-devel.i686 -y
yum install ksh -y
yum install libgcc -y
yum install libgcc.i686 -y
yum install libstdc++ -y
yum install libstdc++.i686 -y
yum install libstdc++-devel -y
yum install libstdc++-devel.i686 -y
yum install libaio -y
yum install libaio.i686 -y
yum install libaio-devel -y
yum install libaio-devel.i686 -y
yum install libXext -y
yum install libXext.i686 -y
yum install libXtst -y
yum install libXtst.i686 -y
yum install libX11 -y
yum install libX11.i686 -y
yum install libXau -y
yum install libXau.i686 -y
yum install libxcb -y
yum install libxcb.i686 -y
yum install libXi -y
yum install libXi.i686 -y
yum install make -y
yum install sysstat -y
yum install unixODBC -y
yum install unixODBC-devel -y

Set the password for the oracle user.

[root@agcns Desktop]# passwd oracle
Changing password for user oracle.
New password: 
Retype new password: 
passwd: all authentication tokens updated successfully.

change   /etc/security/limits.d/90-nproc.conf  like below.

*   -  nproc 16384
root soft nproc unlimited

Set  SELINUX to permissive, disable firewall and then reboot server:

[root@agcns]# vi /etc/selinux/config
SELINUX=permissive
[root@agcns]# service iptables stop
[root@agcns]# chkconfig iptables off
[root@agcns]# reboot

Create the ORACLE_HOME directory in which the Oracle software will be installed.

[root@agcns ~]# mkdir -p /u01/app/oracle/product/12.1.0.2/db_1
[root@agcns ~]# chown -R oracle:oinstall /u01
[root@agcns ~]# chmod -R 775 /u01

Switch to oracle account and unzip Oracle Installation zip files:

[oracle@agcns]$ unzip linuxamd64_12c_database_1of2.zip
[oracle@agcns]$ unzip linuxamd64_12c_database_2of2.zip

Edit bash_profile and add lines  bellow to this file:

[oracle@agcns]$ vi /home/oracle/.bash_profile
export PATH
export TMP=/tmp
export TMPDIR=$TMP
export ORACLE_HOSTNAME=agcns.localdomain
export ORACLE_UNQNAME=gcdb
export ORACLE_BASE=/u01/app/oracle
export ORACLE_HOME=$ORACLE_BASE/product/12.1.0.2/db_1
export ORACLE_SID=gcdb
export PATH=/usr/sbin:$PATH
export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH
export LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib:/lib:/usr/lib export CLASSPATH=$ORACLE_HOME/jlib:$ORACLE_HOME/rdbms/jlib

To perform silent installation  we must create and  use oraInst.loc and response file.

[root@agcns ~]# vi /etc/oraInst.loc
inventory_loc=/u01/app/oraInventory
inst_group=oinstall

[root@agcns ~]# chown oracle:oinstall /etc/oraInst.loc 
[root@agcns ~]# chmod 664 /etc/oraInst.loc

[oracle@agcns database]$ ./runInstaller -silent \
> -responseFile /tmp/database/response/db_install.rsp \
> oracle.install.option=INSTALL_DB_SWONLY \
> UNIX_GROUP_NAME=oinstall \
> INVENTORY_LOCATION=/u01/app/oracle/oraInventory \
> SELECTED_LANGUAGES=en \
> ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/12.1.0.2/db_1 \
> ORACLE_BASE=/u01/app/oracle \
> oracle.install.db.InstallEdition=EE \
> oracle.install.db.isCustomInstall=false \
> oracle.install.db.DBA_GROUP=dba \
> oracle.install.db.OPER_GROUP=dba \
> oracle.install.db.BACKUPDBA_GROUP=dba \
> oracle.install.db.DGDBA_GROUP=dba \
> oracle.install.db.KMDBA_GROUP=dba \
> SECURITY_UPDATES_VIA_MYORACLESUPPORT=false \
> DECLINE_SECURITY_UPDATES=true
Starting Oracle Universal Installer...

Checking Temp space: must be greater than 500 MB. Actual 18421 MB Passed
Checking swap space: must be greater than 150 MB. Actual 3919 MB Passed
Preparing to launch Oracle Universal Installer from /tmp/OraInstall2016-09-07_08-06-29PM. Please wait ...[oracle@agcns database]$ 
[oracle@agcns database]$ 
[oracle@agcns database]$ You can find the log of this install session at:
 /u01/app/oracle/oraInventory/logs/installActions2016-09-07_08-06-29PM.log
The installation of Oracle Database 12c was successful.
Please check '/u01/app/oracle/oraInventory/logs/silentInstall2016-09-07_08-06-29PM.log' for more details.

As a root user, execute the following script(s):
 1. /u01/app/oracle/product/12.1.0.2/db_1/root.sh


Successfully Setup Software.[oracle@agcns logs]$ su -
Password: 
[root@agcns ~]# /u01/app/oracle/product/12.1.0.2/db_1/root.sh
Check /u01/app/oracle/product/12.1.0.2/db_1/install/root_agcns.localdomain_2016-09-07_20-12-10.log for the output of root script
[root@agcns ~]# cat /u01/app/oracle/product/12.1.0.2/db_1/install/root_agcns.localdomain_2016-09-07_20-12-10.log 
Performing root user operation for Oracle 12c 

The following environment variables are set as:
 ORACLE_OWNER= oracle
 ORACLE_HOME= /u01/app/oracle/product/12.1.0.2/db_1
 Copying dbhome to /usr/local/bin ...
 Copying oraenv to /usr/local/bin ...
 Copying coraenv to /usr/local/bin ...


Creating /etc/oratab file...
Entries will be added to the /etc/oratab file as needed by
Database Configuration Assistant when a database is created
Finished running generic part of root script.
Now product-specific root actions will be performed.
[root@agcns ~]# 


[oracle@agcns ~]$ sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 12.1.0.1.0 Production on Wed Sep 7 20:14:43 2016

Copyright (c) 1982, 2013, Oracle. All rights reserved.

Connected to an idle instance.

SQL> 

 

De-Installing Oracle Database

To remove installed oracle software, you must run the de-install utility by invoking the runInstaller with the deinstall keyword:.

[oracle@agcns database]$ ./runInstaller -deinstall -home /u01/app/oracle/product/12.1.0.2/db_1/
Checking for required space in /tmp directory ...
Please wait ...
./runInstaller: line 167: [: 61%: integer expression expected
Space check on /tmp directory passed...
Bootstrapping the deinstall components...Done
Location of logs /tmp/deinstall_bootstrap/logs/
           <<<<< OUTPUT TRIMMED >>>>>>
####################### CLEAN OPERATION SUMMARY #######################
Cleaning the config for CCR
As CCR is not configured, so skipping the cleaning of CCR configuration
CCR clean is finished
Successfully deleted directory '/u01/app/oracle/product/12.1.0.2/db_1' on the local node.
Successfully deleted directory '/u01/app/oraInventory' on the local node.
Oracle Universal Installer cleanup was successful.


Run 'rm -rf /etc/oraInst.loc' as root on node(s) 'agcns' at the end of the session.

Run 'rm -rf /opt/ORCLfmap' as root on node(s) 'agcns' at the end of the session.
Run 'rm -rf /etc/oratab' as root on node(s) 'agcns' at the end of the session.
Oracle deinstall tool successfully cleaned up temporary directories.
#######################################################################

[oracle@agcns database]$ su -
Password: 
[root@agcns ~]# rm -rf /opt/ORCLfmap
[root@agcns ~]# rm -rf /etc/oratab
[root@agcns ~]# rm -rf /etc/oraInst.loc


 

 

 

 

Oracle Database 11g Release 2-nin Oracle Linux R6 əməliyyat sisteminə yazılması


oracle-11gimages (1)İlk olaraq biz Oracle Linux Release 6 Update 4 Media Pack x86_64 (64bit) faylını https://edelivery.oracle.com/linux saytından yükəyirik

Daha sonra yüklədiyimiz faylı quraşdıracağımız virtual maşını yaradırıq.Virtual HDD 20Gb RAM isə 4048 seçirik.

-2-1

Virtual maşına Linux diskini mount edib start edirik, açılan pəncərədən install and updgrade existing system seçib enter vururuq

1Daha sonra skip seçirik

2

Növbəti pəncərələrdə Next düyməsini sıxaraq uyğun seçimləri edərək və məlumaları yazaraq davam edirik

3

4

Aşağıdakı pəncərdən göstərilmiş göstərilmiş paket qrupları və onlardan uyğun  paketlər seçilir və next düyməsi vurulur

 • Base System > Base
 • Base System > Client management tools
 • Base System > Compatibility libraries
 • Base System > Hardware monitoring utilities
 • Base System > Large Systems Performance
 • Base System > Network file system client
 • Base System > Performance Tools
 • Base System > Perl Support
 • Servers > Server Platform
 • Servers > System administration tools
 • Desktops > Desktop
 • Desktops > Desktop Platform
 • Desktops > Fonts
 • Desktops > General Purpose Desktop
 • Desktops > Graphical Administration Tools
 • Desktops > Input Methods
 • Desktops > X Window System
 • Development > Additional Development
 • Development > Development Tools
 • Applications > Internet Browser

5

Quraşdırma bittdi və artıq sistemə daxil ola bilərik7

Oracle quraşdırılması

Əməliyyat sistemi hazır olduqdan sonra Oacle.com saytından Oracle 11gR2-ni 2 ayrı zip fayl şəklində yükləyirik, daha sonra onları extract edib birləşdiririk və serverdə bir papkaya atırıq. Oracle Database quraşdırlmamışdan oncə sistemə olan ilkin tələbləri sazlamalıyıq.

İlkin tələblərin quraşdırılmasını iki cür etmək olar:

 • Avtomatik əgər “oracle-rdbms-server-11gR2-preinstall” paketimiz varsa
 • Özümüz manual olaraq.

Bu məqalədə  hər şeyi manual edəcəyik.
Oracle aşağıdakı minimum parametr qiymətlərini məsləhət görür:

fs.aio-max-nr = 1048576
fs.suid_dumpable = 1
fs.file-max = 6815744
kernel.shmall = 2097152
kernel.shmmax = 536870912
kernel.shmmni = 4096
kernel.sem = 250 32000 100 128
net.ipv4.ip_local_port_range = 9000 65500
net.core.rmem_default = 262144
net.core.rmem_max = 4194304
net.core.wmem_default = 262144
net.core.wmem_max = 1048586

Parametrlərin cari qiymətləri aşağıdakı komanda ilə yoxlanıla bilər:

/sbin/sysctl -a | grep <parametr-adı>

Aşağıdakı sətirləri  “/etc/sysctl.conf” faylına əlavə edirik və ya bəzi orada olan parametrlərin qiymətinə bu qiymətlərdən uyğun olanını yazırıq.

fs.suid_dumpable = 1
fs.aio-max-nr = 1048576
fs.file-max = 6815744
kernel.shmall = 2097152
kernel.shmmax = 536870912
kernel.shmmni = 4096
# semaphores: semmsl, semmns, semopm, semmni
kernel.sem = 250 32000 100 128
net.ipv4.ip_local_port_range = 9000 65500
net.core.rmem_default=4194304
net.core.rmem_max=4194304
net.core.wmem_default=262144
net.core.wmem_max=1048586

Cari kernel parametrlərini dəyişmək üçün aşağıdakı komandanı icra edirik

/sbin/sysctl -p

Aşağıdakı sətirləri  “/etc/security/limits.conf” faylına əlavə edirik.

oracle              soft    nproc   2047
oracle              hard    nproc   16384
oracle              soft    nofile  4096
oracle              hard    nofile  65536
oracle              soft    stack   10240

Aşağıdakı paketləri Oracle Enterprice Linux diskindən quraşdırırıq

cd /media/OL6.4\ x86_64\ Disc\ 1\ 20130225/Server/Packages/
rpm -Uvh binutils-2*x86_64*
rpm -Uvh glibc-2*x86_64* nss-softokn-freebl-3*x86_64*
rpm -Uvh glibc-2*i686* nss-softokn-freebl-3*i686*
rpm -Uvh compat-libstdc++-33*x86_64*
rpm -Uvh glibc-common-2*x86_64*
rpm -Uvh glibc-devel-2*x86_64*
rpm -Uvh glibc-devel-2*i686*
rpm -Uvh glibc-headers-2*x86_64*
rpm -Uvh elfutils-libelf-0*x86_64*
rpm -Uvh elfutils-libelf-devel-0*x86_64*
size: 13px; line-height: 19px;">rpm -Uvh gcc-4*x86_64*
rpm -Uvh gcc-c++-4*x86_64*
rpm -Uvh ksh-*x86_64*
rpm -Uvh libaio-0*x86_64*
rpm -Uvh libaio-devel-0*x86_64*
rpm -Uvh libaio-0*i686*
rpm -Uvh libaio-devel-0*i686*
rpm -Uvh libgcc-4*x86_64*
rpm -Uvh libgcc-4*i686*
rpm -Uvh libstdc++-4*x86_64*
rpm -Uvh libstdc++-4*i686*
rpm -Uvh libstdc++-devel-4*x86_64*
rpm -Uvh make-3.81*x86_64*
rpm -Uvh numactl-devel-2*x86_64*
rpm -Uvh sysstat-9*x86_64*
rpm -Uvh compat-libstdc++-33*i686*/p>
rpm -Uvh compat-libcap*
cd /
eject

 

Yeni qrup və istifadəçilər yaradırıq

groupadd -g 501 oinstall
groupadd -g 502 dba
groupadd -g 503 oper
groupadd -g 504 asmadmin
groupadd -g 506 asmdba
groupadd -g 505 asmoper
useradd -u 502 -g oinstall -G dba,asmdba,oper oracle

“oracle” userinə şifrə təyin edirik.

passwd oracle

“/etc/selinux/config”  faylını redaktə edərək Secure Linux -u aşağaıdakı kimi permissive olaraq təyin edirik  .

SELINUX=permissive

BU dəyişikliklər bitdikdən sonra serveri yenidən başladırıq(restart).Əgər Firewall işləyirsə onu aşağıdakı qaydada dayandırırıq.

Capture
Capture
Oracle program təminatının yerləşəcəyi direktoriyanı yaradırıq və ona uyğun icazələri veririk:
mkdir -p /u01/app/oracle/product/11.2/db_1
chown -R oracle:oinstall /u01</pre>
chmod -R 775 /u01

oracle user ilə sistemə daxil oluruq və aşağıdakı sətirləri  “.bash_profile”  faylına əlavə edirik.

TMP=/tmp; export TMP
TMPDIR=$TMP; export TMPDIR
ORACLE_HOSTNAME=orcl.localdomain; export ORACLE_HOSTNAME
ORACLE_UNQNAME=DB11G; export ORACLE_UNQNAME
ORACLE_BASE=/u01/app/oracle; export ORACLE_BASE
ORACLE_HOME=$ORACLE_BASE/product/11.2/db_1; export ORACLE_HOME
ORACLE_SID=DB11G; export ORACLE_SID
PATH=/usr/sbin:$PATH; export PATH
PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH; export PATH
LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib:/lib:/usr/lib; export LD_LIBRARY_PATH
CLASSPATH=$ORACLE_HOME/jlib:$ORACLE_HOME/rdbms/jlib; export CLASSPATH
Oracle-nin extract olunmuş faylının olduğu papka cd komandası ilə dazil olub, aşağıdakı sətri içra edirik ki, Oracle Universal İnstallaer işə düşsün:
./runInstaller
Və daha sonra Oracle-nin quraşdırlması aşağıdakı şəkillərdə gördüyünüz kimi davam edəcəkdir:
runinstaller
email
secur
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Daha sonra aşağıdakı qaydada netca komandasını icra etməklə listener yaradırıq.
1
2
3
4
5
6
7
8
Listener ayradıqdan sonra DBCA-nın köməkliyi ilə bazanı yaradırıq.
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33