How to automatically copy archivelogs from ASM to local disc


This script will create folder on local disk, copy archivelogs of yesterday to this folder and compress folder with zip

#!/bin/bash
. /home/oracle/.bash_profile
cd /home/oracle/backup/rman/archivelogs/
mkdir `date -d "1 day ago" "+%Y_%m_%d"`
. /home/oracle/grid_env
for i in $(asmcmd ls +FRA/TESTDB/ARCHIVELOG/`date -d "1 day ago" "+%Y_%m_%d"`);
do asmcmd cp +FRA/TESTDB/ARCHIVELOG/`date -d "1 day ago" "+%Y_%m_%d"`/$i /home/oracle/backup/rman/archivelogs/`date -d "1 day ago" "+%Y_%m_%d"`;
done
zip -r `date -d "1 day ago" "+%Y_%m_%d"`.zip `date -d "1 day ago" "+%Y_%m_%d"`
rm -r `date -d "1 day ago" "+%Y_%m_%d"`

TOAD və s. proqramların production DB-da istifadəsini qadağan edən trigger


CREATE OR REPLACE TRIGGER block_tools_from_prod
 AFTER LOGON ON DATABASE
DECLARE
 v_prog sys.v_$session.program%TYPE;
BEGIN
 SELECT program INTO v_prog 
  FROM sys.v_$session
 WHERE audsid = USERENV('SESSIONID')
  AND audsid != 0 
  AND rownum = 1; 

 IF UPPER(v_prog) LIKE '%TOAD%' OR UPPER(v_prog) LIKE '%T.O.A.D%' OR -- Toad
   UPPER(v_prog) LIKE '%SQLNAV%' OR	-- SQL Navigator
   UPPER(v_prog) LIKE '%PLSQLDEV%' OR -- PLSQL Developer
   UPPER(v_prog) LIKE '%BUSOBJ%' OR  -- Business Objects
   UPPER(v_prog) LIKE '%EXCEL%'    -- MS-Excel plug-in
 THEN
   RAISE_APPLICATION_ERROR(-20000, 'Kenar DB aletlerinden istifade qadaqandir!');
 END IF;
END;

Script for getting table size


[pcsh lang=”sql” tab_size=”4″ message=”” hl_lines=”” provider=”manual”]

 SELECT segment_name "CEDVELIN ADI",
     SUM (bytes) / (1024 * 1024) "CEDVELIN OLCHUSU (MB)"
  FROM user_extents
  WHERE segment_type = 'TABLE' AND segment_name = UPPER ('&cedvel_adi')
GROUP BY segment_name

[/pcsh][pcsh lang=”sql” tab_size=”4″ message=”” hl_lines=”” provider=”manual”]

 SELECT segment_name "Table nameI",
     SUM (bytes) / (1024 * 1024) "Table size (MB)"
  FROM user_extents
  WHERE segment_type = 'TABLE' AND segment_name = UPPER ('&table_name')
GROUP BY segment_name

[/pcsh]

Script for getting Database size


DB ölçüsünun boyük bir hissəsini datafile-lar təşkil edir. Bütün datafayllara nə qədər yer ayrıldığını bilmək üçün:

[pcsh lang=”sql” tab_size=”4″ message=”” hl_lines=”” provider=”manual”]

select sum(bytes)/1024/1024 "Umumi datafayl olchusu (MB)" from dba_data_files;

[/pcsh]

Bütün TEMP fayllarinin ölçüsünü əldə etmək üçün:

[pcsh lang=”sql” tab_size=”4″ message=”” hl_lines=”” provider=”manual”]

select nvl(sum(bytes),0)/1024/1024 "Umumi TEMP fayl olchusu (MB)" from dba_temp_files;

[/pcsh]

On-line redo-logların ülçüsünü əldə etmək üçün

[pcsh lang=”sql” tab_size=”4″ message=”” hl_lines=”” provider=”manual”]

select sum(bytes)/1024/1024 "ONline redo logs olchusu (MB)" from sys.v_$log;

[/pcsh]

Daha sonra bunların hamısını bir sorğu içinə yerləşdiririk və bazamızın ümumi ölçüsünü əldə edirik:

[pcsh lang=”sql” tab_size=”4″ message=”” hl_lines=”” provider=”manual”]

SELECT a.data_size + b.temp_size + c.redo_size "Umumi olchu (MB)"
 FROM (SELECT SUM (bytes) data_size FROM dba_data_files) a,
    (SELECT NVL (SUM (bytes), 0) temp_size FROM dba_temp_files) b,
    (SELECT SUM (bytes) redo_size FROM sys.v_$log) c

[/pcsh]DB ölçüsünun boyük bir hissəsini datafile-lar təşkil edir. Bütün datafayllara nə qədər yer ayrıldığını bilmək üçün:

[pcsh lang=”sql” tab_size=”4″ message=”” hl_lines=”” provider=”manual”]

select sum(bytes)/1024/1024 "Umumi datafayl olchusu (MB)" from dba_data_files;

[/pcsh]

Bütün TEMP fayllarinin ölçüsünü əldə etmək üçün:

[pcsh lang=”sql” tab_size=”4″ message=”” hl_lines=”” provider=”manual”]

select nvl(sum(bytes),0)/1024/1024 "Umumi TEMP fayl olchusu (MB)" from dba_temp_files;

[/pcsh]

On-line redo-logların ülçüsünü əldə etmək üçün

[pcsh lang=”sql” tab_size=”4″ message=”” hl_lines=”” provider=”manual”]

select sum(bytes)/1024/1024 "ONline redo logs olchusu (MB)" from sys.v_$log;

[/pcsh]

Daha sonra bunların hamısını bir sorğu içinə yerləşdiririk və bazamızın ümumi ölçüsünü əldə edirik:

[pcsh lang=”sql” tab_size=”4″ message=”” hl_lines=”” provider=”manual”]

SELECT a.data_size + b.temp_size + c.redo_size "Total size (MB)"
 FROM (SELECT SUM (bytes) data_size FROM dba_data_files) a,
    (SELECT NVL (SUM (bytes), 0) temp_size FROM dba_temp_files) b,
    (SELECT SUM (bytes) redo_size FROM sys.v_$log) c

[/pcsh]

Ümumi baza ölçüsünü tapmaq


DB ölçüsünun boyük bir hissəsini datafile-lar təşkil edir. Bütün datafayllara nə qədər yer ayrıldığını bilmək üçün:

select sum(bytes)/1024/1024 "Umumi datafayl olchusu (MB)" from dba_data_files;

Bütün TEMP fayllarinin ölçüsünü əldə etmək üçün:

select nvl(sum(bytes),0)/1024/1024 "Umumi TEMP fayl olchusu (MB)" from dba_temp_files;

On-line redo-logların ülçüsünü əldə etmək üçün

select sum(bytes)/1024/1024 "ONline redo logs olchusu (MB)" from sys.v_$log;

Daha sonra bunların hamısını bir sorğu içinə yerləşdiririk və bazamızın ümumi ölçüsünü əldə edirik:

select a.data_size+b.temp_size+c.redo_size "Umumi olchu (MB)"
from ( select sum(bytes) data_size
from dba_data_files ) a,
( select nvl(sum(bytes),0) temp_size
from dba_temp_files ) b,
( select sum(bytes) redo_size
from sys.v_$log ) c

Script for getting used and free tablespace size


[pcsh lang=”sql” tab_size=”4″ message=”” hl_lines=”” provider=”manual”]

 SELECT Total.name "Tablespace adi",
     NVL (Free_space, 0) "Bosh yer(MB)",
     NVL (total_space - Free_space, 0) "Istifade olunmushdur(MB)",
     total_space "Umumi olchu(MB)"
  FROM ( SELECT tablespace_name, SUM (bytes / 1024 / 1024) free_space
       FROM sys.dba_free_space
     GROUP BY tablespace_name) Free,
     ( SELECT b.name, SUM (bytes / 1024 / 1024) total_space
       FROM sys.v_$datafile a, sys.v_$tablespace B
       WHERE a.ts# = b.ts#
     GROUP BY b.name) Total
  WHERE Free.Tablespace_name(+) = Total.name
ORDER BY Total.name;

[/pcsh][pcsh lang=”sql” tab_size=”4″ message=”” hl_lines=”” provider=”manual”]

 SELECT Total.name "Tablespace name",
     NVL (Free_space, 0) "Free space(MB)",
     NVL (total_space - Free_space, 0) "Used space(MB)",
     total_space " Total space(MB)"
  FROM ( SELECT tablespace_name, SUM (bytes / 1024 / 1024) free_space
       FROM sys.dba_free_space
     GROUP BY tablespace_name) Free,
     ( SELECT b.name, SUM (bytes / 1024 / 1024) total_space
       FROM sys.v_$datafile a, sys.v_$tablespace B
       WHERE a.ts# = b.ts#
     GROUP BY b.name) Total
  WHERE Free.Tablespace_name(+) = Total.name
ORDER BY Total.name;

[/pcsh]