Ümumi baza ölçüsünü tapmaq


DB ölçüsünun boyük bir hissəsini datafile-lar təşkil edir. Bütün datafayllara nə qədər yer ayrıldığını bilmək üçün:

select sum(bytes)/1024/1024 "Umumi datafayl olchusu (MB)" from dba_data_files;

Bütün TEMP fayllarinin ölçüsünü əldə etmək üçün:

select nvl(sum(bytes),0)/1024/1024 "Umumi TEMP fayl olchusu (MB)" from dba_temp_files;

On-line redo-logların ülçüsünü əldə etmək üçün

select sum(bytes)/1024/1024 "ONline redo logs olchusu (MB)" from sys.v_$log;

Daha sonra bunların hamısını bir sorğu içinə yerləşdiririk və bazamızın ümumi ölçüsünü əldə edirik:

select a.data_size+b.temp_size+c.redo_size "Umumi olchu (MB)"
from ( select sum(bytes) data_size
from dba_data_files ) a,
( select nvl(sum(bytes),0) temp_size
from dba_temp_files ) b,
( select sum(bytes) redo_size
from sys.v_$log ) c

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s